Chapel of Holy Great Prince Vladimir, Equal of the Apostles in Luzhniki


Information:
Date:May 14, 2019 (23:10)
Place:Luzhniki Stadium
Luzhnetskaya naberezhnaya (embankment)
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :