Train at Borovitskaya metro station


Information:
Date:March 1, 2020 (22:32)
Place:Borovitskaya station
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :