Square in front of Nizhegorodskaya station


Information:
Date:January 7, 2021 (21:47)
Place:Nizhegorodskaya station
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :