Escalator at Borovitskaya station


Information:
Date:December 15, 2018 (13:57)
Place:Borovitskaya station
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :