Hotel "Rossiya"


Information:
Date:September 17, 2004 (16:43)
Place:Rossiya Hotel
Skyscraper on Kotelnicheskaya Naberezhnaya.
Camera:Canon G2
Photo on the map:

Share :